VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejíž předmět je nákup vstupenek na vzdělávací kongres (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.leagueoflashmasters.com.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Diamond Lashes - Petr Lhotský se sídlem M.Majerové 606/39a, 500 11 Hradec Králové, IČ: 747 60 211, DIČ: CZ8305133056, Telefon: +420 603 821 932. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Čl. II – Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.leagueoflashmasters.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.leagueoflashmasters.com. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Čl. III – Kupní cena

3.1 Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://www.leagueoflashmasters.com najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1 Způsob platby. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2 Možnosti plateb

a. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

b. Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

4.3 Forma platby a. Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře. b. Platba na dvě splátky znamená, že první platbu zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře a druhou splátku zaplatíte do 30 dnů od odeslání objednávkového formuláře.

Čl. V. – Sankce

5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://www.leagueoflashmasters.com zaslaná ze strany prodávajícího a to prostřednictvím bankovního převodu na účet prodávajícího.

Čl. VI. – Odpovědnost

6.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Čl. VII. – Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího: Diamond Lashes - Petr Lhotský se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Čl. VIII. – Reklamační řád

Kupující může ohlásit reklamaci (vrácení) vstupenky na e-mail: leagueoflashmaster@gmail.com. Maximálně však 10 dní před začátkem konference, poté již zaniká nárok na vrácení peněz. Kupující bude o případném průběhu reklamace informován pomocí e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů, které zadal při nákupu vstupenky.

Čl. IX. – Odstoupení od smlouvy

Kupující má nárok odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. V takovém případě je nutné informovat prodávajícího na e-mailu: leagueoflashmaster@gmail.com. Kupující bude o průběhu informován pomocí e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů, které zadal při nákupu vstupenky.

Čl. X. – Závěrečná ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.7. 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.leagueoflashmasters.com, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.leagueoflashmasters.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.